Regulamin sklepu internetowego topstoc.pl

§ 1. DEFINICJE

1.Użyte na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia oznaczają:

1)      Sprzedawca - Sebastian Iwan prowadzący działalność gospodarczą pn.  Sebastian Iwan "CARCOMPLEX", z siedzibą Jana Pawła II 19, 34-600 Limanowa, NIP: 7372111998, REGON: 121997838, e-mail: sklep@topstoc.pl 

2)    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem topstoc.pl

3)    Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4)    Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

5)    Konsument - kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6)    Konto – przydzielony danemu Klientowi indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient może korzystać ze sklepu internetowego, w tym składać zamówienie i zawierać umowę sprzedaży

7)    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

8)    Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.        Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów Kupującym.

2.      Przedmiotowy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców z zastrzeżeniem wyjątków w nim określonych.

3.      Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie ani wyłączanie praw konsumentów, jakie przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dlatego też w przypadku ewentualnej  sprzeczności zachodzącej między jego zapisami a w/w , pierwszeństwo mają w/w przepisy.

4.      Informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu, w tym w szczególności reklamy, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.      Ceny produktów podane do wiadomości korzystających ze sklepu internetowego klientów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, o których klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia.

6.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZONE USŁUGI

  1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego dla systemu teleinformatycznego z którego Korzysta Klient są następujące: urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików Cookies.
  2. Sprzedawca zapewnia poprawne wyświetlanie się i funkcjonowanie Sklepu dla następujących przeglądarek oraz ich wersji. [MU1] Do poprawnego działania strony WWW konieczny jest także system operacyjny, wspierany i aktualizowany przez producenta.

3.      Sprzedawca umożliwia Klientom za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie świadczonych przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4.      W sklepie internetowym  dostępne są usługi elektroniczne

1)      Formularz rejestracji – korzystanie z formularza rejestracji polega na wprowadzeniu wymaganych danych klienta, oraz potwierdzeniu woli rejestracji, w rezultacie których  utworzone zostaje indywidualne konto klienta sklepu. Prawidłowa rejestracja wymaga podania danych osobowych, określonych w formularzu rejestracji. Umowa o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu klientowi rejestracji za pomocą formularza zawierana jest na czas określony i ulega zakończeniu odpowiednio z chwilą dokonania  rejestracji w sklepie internetowym.

2)    Konto, z którego korzystanie możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i potwierdzeniu chęci utworzenia konta oraz warunków korzystania ze sklepu internetowego. Zasady administrowania danymi osobowymi w ramach indywidualnego konta określa polityka prywatności. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez klienta żądania usunięcia konta. Klient korzystający z usługi konta obowiązany jest do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji lub ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Klient.

3)    Newsletter, jako usługa umożliwiająca otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Korzystanie z usługi wymaga podania prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wyrażenia zgody poprzez  aktywację odpowiedniego pola podczas rejestracji lub składania zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 

§ 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1.        Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, korzystając z uprzednio założonego konta po zalogowaniu oraz bez rejestracji podając wymagane przez Sprzedawcę dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu, w tym w szczególności reklamy, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy korzystając ze strony sklepu dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Po podjęciu decyzji o zakupie, wprowadzeniu wszelkich danych wymaganych przez Sprzedawcę, Klient jest proszony o potwierdzenie chęci złożenia zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważny).

3.      Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Wraz ze złożeniem zamówienia Klient zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty sprzedającemu ceny łącznej zamówionych Towarów wraz z ceną za dostawę przez Sprzedawcę.

4.      Po poprawnym zakończeniu procesu składania zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa Sprzedawca potwierdza Klientowi fakt przyjęcia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji. Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres.

5.      Sprzedawca przewiduje następujące formy płatności:

1)      płatność za pomocą przelewu na konto Bankowe Sprzedawcy podany w zakładce https://topstoc.pl/content/8-platnosci (w tym przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia realizacji zamówienia po zaksięgowaniu należności wynikających z zawartej umowy na rachunek bankowy Sprzedawcy)

2)    za pośrednictwem serwisu  Przelewy24 i narzędzi płatności udostępnianych przez ten serwis

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ - DOSTAWA

1.        Sprzedawca umożliwia klientom następujące formy dostarczenia towarów:

1)      Odbiór osobisty

2)    Paczkomaty InPost

3)    Przesyłka kurierska - przedpłata

4)    Przesyłka kurierska - za pobraniem

2.      Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3.      Koszty dostawy na terenie Polski, wskazywane są w momencie składania Zamówienia, bądź na stronie internetowej sklepu w zakładce https://topstoc.pl/content/6-dostawa

 

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.        Z zastrzeżeniem ust. 8 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

2.       Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail sklep@topstoc.pl , pocztą bądź dostarczyć osobiście do siedziby sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

3.      Z zastrzeżeniem ust 4 niniejszego paragrafu, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.      Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.      Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.      Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Rekomendowanym sposobem zwrotu towaru przy wykonaniu prawa odstąpienia od umowy jest osobisty zwrot Towarów do siedziby sprzedawcy.

7.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności do umów;

1)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)   zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 REKLAMACJE

1.        Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji .

2.      Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji, a klient powinien dołączyć dowód zakupu Towaru lub w inny sposób udokumentować jego zakup.

3.      Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@topstoc.pl

4.       Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację konsumenta niezwłoczne jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5.      Jeżeli kupujący będący konsumentem skonkretyzował uprawnienie z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 560 kodeksu cywilnego sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6.      W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). Informacje na temat pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7.      Sprzedawca, w wykonaniu obowiązku nałożonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), udostępnia informację o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). Pod adresem:  ec.europa.eu/odr, znajdują się  informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów. Pod adresem tym Konsument może skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. W przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania.

8.      Klient może także zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. W celu przyspieszenia jej rozpatrzenia powinna zawierać ona opis zaistniałego problemu. Reklamacje takie będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

§ 8 POSTANOWIENIA NIE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

1.        Z zastrzeżeniem brzmienia Art.  5564  i 5565 niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

2.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.

3.      Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

4.      Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5.      W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.      Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). oraz innych odpowiednich ustaw.

2.      Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.      Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż14 dni od opublikowania na stronie internetowej sklepu. Jeżeli Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

5.      Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu. Przy dokonywaniu rejestracji w sklepie wymagane jest potwierdzenie przez Kupującego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego treści.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny, prowadzenia analiz ukierunkowanych na dostosowanie witryny do oczekiwań Użytkowników i prezentowania reklam dostosowanych do ich upodobań.

Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Można dokonać zmiany preferencji co do zakresu przetwarzanych cookies lub całkowicie je wyłączyć. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatnośc. Zapoznaj się z nią zanim wyrazisz zgodę.